Menu

AVG

Lichtwerk en hartzaken houdt zich aan de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Wat betekent dat voor jou?

AVG & Dossieraanleg

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als behandelend therapeut en coach, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Jouw dossier bevat aantekeningen over jouw gezondheidstoestand en gegevens over de eventueel uitgevoerde onderzoeken, testen en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor de behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na jouw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener zoals bijvoorbeeld de huisarts.

Wij doen ons best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent dat wij zorgvuldig omgaan met je persoonlijke en medische gegevens en er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens.

Als behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit het dossier kunnen ook nog voor de volgende doeleinden gebruikt worden:

-Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming;

-Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid;

-Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing;

-Voor intercollegiaal overleg met andere aanwezige behandelaren/coaches/begeleiders tijdens door Lichtwerk & Hartzaken georganiseerde retraites of workshops;

-Een klein deel van de gegevens uit jouw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen of de boekhouder de aangifte kan doen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet jouw toestemming vragen. Hierop kan alleen een uitzondering worden gemaakt bij een wettelijke verplichting informatie te verschaffen of in het kader van een klacht tucht procedure. In geval van minderjarige cliënten wordt de verkregen informatie, in overleg, met de ouders besproken.

Ook het dossier dat wordt bijgehouden is vertrouwelijk en voor eigen gebruik. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard.

Privacy op de (zorg)nota

Op de (zorg)nota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kunt declareren bij jouw zorgverzekeraar:

-Je naam, adres en woonplaats;

-Jouw geboortedatum;

-De datum van behandeling;

-Een korte omschrijving van de behandeling zoals bijvoorbeeld: consult hypnotherapie;

-De kosten van het consult.

NB: nota’s betreffende coaching komen niet voor vergoeding door een zorgverzekeraar in aanmerking.

Rechten cliënt t.a.v. dossier (H2)

Als cliënt heb je recht op inzage, wijzigen, wissen en het ontvangen van alle geregistreerde gegevens.